یکی از پلن های زیر را انتخاب کنید

پلن 1تعداد 20 بک لینک EDU/GOV
DA 50-90
EDU/GOV profile
Dofollow & Nofollow
تحویل در 5 روز

پلن 2تعداد 85 بک لینک ترکیبی
web 2.0 & edu backlink
Dofollow & Nofollow
تحویل در 3 روز

  • 80 دامین اتوریتی
  • 40 میانگین پیج اتوریتی
پلن 3تعداد 150 بک لینک ترکیبی
50 wiki backlink
10 froum profile
80 web2 profile backlink
10 PDF backlink
Dofollow & Nofollow
تحویل پس از 3 روز

پلن 4تعداد 1000 بک لینک ترکیبی
Web 2.0, social network
wiki backlink, article directory
social bookmark, froum profile
Dofollow & Nofollow
تحویل در 3 روز