یکی از پلن های زیر را انتخاب کنید

پلن 2تعداد 85 بک لینک ترکیبی
web 2.0 & edu backlink
Dofollow & Nofollow
تحویل در 3 روز

  • 80 دامین اتوریتی
  • 40 میانگین پیج اتوریتی
پلن 1تعداد 1000 بک لینک ترکیبی
Web 2.0, social network
wiki backlink, article directory
social bookmark, froum profile
Dofollow & Nofollow
تحویل در 3 روز

پلن 3تعداد 91000 بک لینک ترکیبی
40000 wiki backlink
40000 article directory
5000 froum profile
10000 web2 backlink
2000 dofollow backlink
Dofollow & Nofollow
تحویل پس از 3 روز

پلن 4تعداد 20 بک لینک EDU/GOV
DA 50-90
EDU/GOV profile
Dofollow & Nofollow
تحویل در 5 روز

پلن 5تعدا 92000 بک لینک ترکیبی
6000 web 2.0 backlink
8000 social backlink
80000 wikibacklink
400 edu backlink
Dofollow & Nofollow
تحویل در 7 روز

پلن 6تعداد 150 بک لینک ترکیبی
web 2.0 profile
social bookmark
EDU/GOV profile
Wiki article
PR 5-9
Dofollow & Nofollow
تحویل در 3 روز