یکی از پلن های زیر را انتخاب کنید

پلن 1تعداد 10 رپورتاز در صفحه اصلی
کاملا امن
دائمی

  • 25 میانگین دامین اتوریتی
پلن 2

تعداد 10 رپورتاز در صفحه اصلی
دائمی
کملا امن

  • +35 میانگین دامین اتوریتی
  • +45 میانگین پیج اتوریتی
پلن 3

تعداد 5 رپورتاز در صفحه اصلی
دائمی
کملا امن

  • +50 میانگین دامین اتوریتی
  • +50 میانگین پیج اتوریتی