یکی از پلن های زیر را انتخاب کنید

پلن 1تعداد 10 رپورتاز در صفحه اصلی
کاملا Dofollow

 • 20 میانگین دامین اتوریتی
 • 30 میانگین پیج اتوریتی
 • 15 میانگین تراست فالوو
پلن 2

تعداد 10 رپورتاز در صفحه اصلی
Dofollow

 • 20 میانگین دامین اتوریتی
 • 30 میانگین پیج اتوریتی
 • 10 میانگین تراست فلو
پلن 3

تعداد 50 رپورتاز در صفحه اصلی
کاملا Dofollow

 • 15 میانگین دامین اتوریتی
 • 20+ میانگین پیج اتوریتی
 • 10 میانگین تراست فلو
پلن 4

تعداد 5 رپورتاز در صفحه اصلی
کاملا Dofollow

 • +35 میانگین دامین اتوریتی
 • +40 میانگین پیج اتوریتی
 • 20 میانگین تراست فلو